Adatvédelmi nyilatkozat

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (továbbiakban együtt Posta Biztosító) mindent megtesz az Ön személyes adatainak a védelméért. A honlap legtöbb oldalát úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség van regisztrációra és ilyen módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során megadott információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ügyfeleink adatai közül csak azon adat megadását kérjük, amely az igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: biztosítási törvény) alapján biztosítási titok minden olyan, - minősített adatot nem tartalmazó - a biztosító, a rendelkezésére álló adat, amely ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Az adatkezelés szempontjából ügyfélnek minősül a Szerződő, a Biztosított, a Kedvezményezett, a Károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy.

A biztosítási törvény alapján a biztosító és megbízott biztosításközvetítője Ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ettől eltérő (például közvetlen üzletszerzési) célból végzett adatkezelést a biztosító és megbízott biztosításközvetítője csak az Ügyfél előzetes, önkéntes hozzájárulásával végezhet, mindaddig, amíg Ön nem kéri ezen adatok törlését. A hozzájárulás megtagadása miatt az Ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Az Ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a biztosítási törvény 135. § (1) bekezdésében meghatározott célokból a törvény 136.§. szakasza és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy ha az adattovábbítás a biztosítási törvény 138.§.(1) bekezdésében felsorolt szervezetek részére történik, illetve, amennyiben a biztosító által megbízott a biztosítási törvény 94.§.(5) bekezdése szerinti tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

A Posta Biztosító gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Posta Biztosító megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

A Posta Biztosító Ügyfelei kérelmére a saját személyes adataikról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében, minden hozzá érkező megkeresés esetében tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról.Elfogadom, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u. 3-5.) által a hello.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.